Privacy en cookie statement

Deze website is eigendom van Smiley Toys

Adres maatschappelijk zetel: Tulpenstraat 49, 2223 Schriek

E-mail: info@smileytoys.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0683 726 076

Door de toegang en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van Smiley Toys welke te consulteren zijn op www.smileytoys.be en onderstaande privacy statement. 

smileytoys.be hecht belang aan jouw privacy en wenst dan ook gedegen inspanningen te leveren om jouw privacy te beschermen. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. In deze statement wensen we de consument dan ook zoveel mogelijk te informeren over waarom smileytoys.be informatie verzamelt alsook wat het doel daartoe is. Verder zal ook worden aangegeven hoelang persoonsgegevens zullen bijgehouden worden. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679  of GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation (GDPR)) welke in werking treedt op 25 mei 2018 bevat een aantal extra bepalingen om bij te dragen aan de bescherming van de persoonsgegevens. Hieronder lichten wij kort toe hoe smileytoys.be zich conform wenst te maken aan de nieuwe reglementering

A. Doelgroep GDPR

De aangepaste privacy statement is van toepassing voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke (datacontroller) verwerken. Deze data kan gecapteerd worden na een bezoek aan onze webshop, deelname aan een wedstrijd of andere marketing communicatiemiddelen.

B.Verwerking Persoonsgegevens

De bepalingen omtrent GDPR zijn van toepassing op alle gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Het verwerken van dergelijke gegevens kan ruim geïnterpreteerd worden en omvat onder meer niet limitatief begrepen het capteren, verzamelen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en/of vernietigen van dergelijke persoonsgegevens.

De beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens is onderstaande entiteit:

Smiley Toys (hierna smileytoys.be)
Tulpenstraat 49, 2223 Schriek (België)
info@smileytoys.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0683 726 076

Verder worden alle betalingen via Mollie gedaan en ook zij kunnen persoongegevens opslagen. Ik verwijs om die reden dan ook door naar hun privacyverklaring. Die je kan raadplegen door op op deze link te klikken.

Als beheerder en verwerker van deze persoonsgegevens zal smileytoys.be verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking.

C. Welke persoonsgegevens

Als datacontroller en -processor kunnen we beschikken over verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer/gsm nummer
 • E-mailadres 
 • Btw-nummer (optioneel voor bedrijven)

D. Doel van het verzamelen Persoonsgegevens en rechtsgrond

De juridische basis om persoonsgegevens te verzamelen is divers. Dit kan voortvloeien uit een expliciete toestemming die de consument ons verleend heeft en ten allen tijden kan intrekken, in het kader van een overeenkomst afgesloten om een verkoopovereenkomst tot stand te brengen of een gerechtvaardigd commercieel belang.

Persoonsgegevens worden verzameld om onze klanten, de consument, beter van dienst te kunnen zijn:

Doel:

 • uitvoeren overeenkomst/bestelling geplaatst door de klant -> in het kader van een verkoopovereenkomst
 • Informeren omtrent nieuwe producten en/of diensten -> legitiem belang
 • Gepersonaliseerde marketingacties, al dan niet gepersonaliseerd -> legitiem belang
 • Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen -> wettelijke verplichting

Bij de verschillende deelfacetten wordt aan proportionele verwerking gedaan; i.e. we verwerken enkel de gegevens noodzakelijk om bovenstaande targets te bereiken. Indien we jouw gegevens wensen te gebruiken voor andere doeleinden zal steeds toestemming gevraagd worden.

Op basis van de verzamelde persoonsgegevens worden geautomatiseerde marketingtools toegepast en dit voornamelijk om op basis van het koopgedrag van de consument betere marketingacties te kunnen voorstellen (profiling van de consument). Indien consumenten niet langer wensen dat hun data erin wordt meegenomen kunnen zij dit aangeven via info@smileytoys.be 

Naast de persoonsgegevens kan smileytoys.be eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

E. Gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

Om te bepalen of smileytoys.be jouw persoonsgegevens mag gebruiken voor marketing doeleinden, waaronder niet limitatief begrepen nieuwsbrieven, gepersonaliseerde kortingsbonnen, gepersonaliseerde aanbiedingen en dergelijke meer, kan de consument ons contacteren via info@smileytoys.be

De klant kan zich inschrijven op een nieuwsbrief. 

F. Bescherming van Persoonsgegevens

Binnen smileytoys.be wordt veiligheid in het algemeen, en beveiliging van persoonsgegevens dan ook in het bijzonder, hoog in het vaandel gedragen. Ter voorbereiding van de GDPR implementatie werden dan ook nog additionele beveiligingen en procedures opgesteld om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen. 

G. Doorgifte persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt voor interne doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt door smileytoys.be in samenwerking met externe partners enkel en alleen voor marketingdoeleinden van smileytoys.be of om de consument te informeren indien hij daartoe uitdrukkelijk heeft gevraagd en aldus toestemming heeft gegeven.

Het gebruik in samenwerking met externe partners beperkt zich tot Facebook, instagram, andere sociale media kanalen of e-mail marketingen dit om de consument op de hoogte te brengen van eventuele promotionele campagnes welke gevoerd worden door smileytoys.be .

Het gebruik van persoonsgegevens om de consument op de hoogte te brengen indien hij/zij expliciet daarom verzocht heeft, beperkt om de consument via SMS op de hoogte te brengen of zijn/haar bestelling verzonden is of om updates te ontvangen omtrent een bestelling.

H. Welke rechten heeft de consument conform de GDPR-wetgeving?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR biedt een aantal uitgebreidere rechten aan de consument omtrent zijn of haar persoonsgegevens. Deze verschillende rechten vult smileytoys.be in met behulp via tussenkomst van de klantendienst (info@smileytoys.be). Na het indienen van een verzoek door de consument heeft smileytoys.be 1 maand de tijd om hier, indien mogelijk, de gepaste gevolgen aan te geven.

 • Recht op inzage

smileytoys.be dient de consument ten allen tijden te kunnen informeren omtrent het feit of de persoonsgegevens al dan niet verwerkt worden alsook ze verwerkt worden met het oog op:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
 • het bestaan van je privacy-rechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een
 • derde verkrijgen; en
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

De consument heeft bovendien het recht om kosteloos een kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Indien meerdere kopieën gevraagd worden, kunnen administratieve kosten aangerekend worden.

 • Recht van bezwaar

De consument kan ten allen tijden smileytoys.be verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te staken.  De consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van smileytoys.be (info@smileytoys.be).

 • Recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden smileytys.be verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken. Dit recht kan ingeroepen worden door de consument indien hij of zij niet langer wenst dat de persoonsgegevens gebruikt worden voor bepaalde marketingdoeleinden, doch dat dit niet in die mate gewichtig is om het recht om vergeten te worden uit te oefenen.

Een andere mogelijkheid om dit recht uit te oefenen vloeit voort uit het feit dat de consument de mening toegedaan is dat er geen gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te gebruiken. Het recht op beperking kan vervolgens uitgeoefend worden door de consument zonder dat dit betekent dat de persoonsgegevens moeten vergeten worden.

 • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden smileytoys.be verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren indien daartoe de noodzaak bestaat.

 • Recht van geautomatiseerde individuele besluitvorming

De consument kan ten allen tijden smileytoys.be verzoeken om een menselijke tussenkomst te hebben indien de persoonsgegevens gebruikt worden voor automatische profilering. De consument kan daartoe een aanvraag indienen via de klantendienst van smileytoys.be (info@smileytoys.be)

 • Recht om vergeten te worden (‘Right to be forgotten’)

De consument kan ten allen tijden smileytoys.be verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen of te vergeten. Iedere aanvraag om dit recht uit te oefenen moet gericht worden aan de klantendienst op info@smileytoys.be. Iedere aanvraag zal ten gronde onderzocht worden en nagegaan worden of dit verzoek kan ingewilligd worden en dit binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag door de consument. Het vergeten van informatie zal niet absoluut zijn omwille van enkele wettelijke verplichtingen waaronder bijv. boekhoudkundige verplichtingen.

Het recht om vergeten te worden zal voor de consument betekenen dat binnen de organisatie bepaalde productvragen enkel nog zullen kunnen beantwoord worden indien de consument over zijn oorspronkelijk en origineel aankoopbewijs beschikt gezien smileytoys.be na het wissen deze informatie niet meer ter beschikking zal hebben.

Na het uitoefenen van dit recht zal tevens de klantenkaart van de consument komen te vervallen waardoor deze niet langer zal kunnen genieten van eventuele toekomstige acties van smileytoys.be

 • Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De consument kan ten allen tijden smileytoys.be verzoeken om zijn persoonsgegevens te recupereren van smileytoys.be en dit voor de persoonsgegevens die door de consument verstrekt werden aan smileytos.be . Een aanvraag tot overdraagbaarheid van persoonsgegevens dient gericht te worden aan de klantendienst op info@smileytoys.be waarna iedere aanvraag proportioneel zal geëvalueerd worden binnen een termijn van 30 dagen na de aanvraag. De gevraagde data zal ter beschikking gesteld worden in een leesbaar formaat of, indien de klant dit wenst, rechtstreeks overgedragen worden aan een andere data processor naar keuze van de consument. 

I. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

smileytoys.be zal persoonsgegevens bijhouden zolang als zij dit nodig acht met een maximum van 5 jaar voor marketingdoeleinden. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn langer zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting zoals de verplichte boekhoudkundige bewaartermijn van 7 jaar of 10 jaar indien andere wettelijke gronden dit vereisen.

Gedurende deze verlengde bewaartermijn zullen de gearchiveerde gegevens slechts beperkt toegankelijk zijn binnen smileytoys.be. De persoonsgegevens zullen bewaard worden of intern bij smileytoys.be of bij een andere dienstverlener binnen de EU.

J. Contact en klachtrecht

Eventuele opmerkingen aangaande de diverse contacten tussen smileytoys.be en de consument kunnen ten allen tijden gemeld worden aan smileytoys.be op info@smileytoys.be of per brief gericht aan:

Smiley Toys
Tulpenstraat 49
2223 SCHRIEK (België)
Ondernemingsnummer: BTW BE 0683 726 076

Specifieke klachten omtrent de verwerking van de persoonsgegevens kunnen gemeld worden aan de verantwoordelijke gegevensbescherming van smileytoys.be (data protection officer) op info@smileytoys.be.

Indien de consument geen bevredigende feedback ontvangt van smileytoys.be kunnen eventuele klachten ten allen tijden gemeld worden aan de toezichthoudende overheid, zijnde de privacycommissie (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevenbescharmingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.privacycommission.be/nl/contact

K. Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien Company de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van Company om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

smileytoys.be houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 01/06/2021.

L. Meer info over het gebruik van cookies op smileytoys.be

Cookies met een laag risico

Onze website www.smileytoys.be maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op jouw computer of mobiel apparaat als je een website bezoekt of als je gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen zowel door Smiley Toys zelf geplaatst worden ("first party cookies") maar ook door derden ("third party cookies"). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden.

Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot je de browser afsluit ("sessie cookies") en soms permanent, tot je ze zelf verwijdert ("persistent" cookies).

Welke cookies worden gebruikt bij jouw bezoek aan onze website?

 • Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn omdat je de smileytoys.be website op de manier kunt gebruiken die voorzien is. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: informatie te onthouden die je invult op de verschillende pagina’s zodat je niet telkens al jouw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen, het nagaan van jouw browserinstellingen zodat onze website optimaal op jouw beeldscherm weergegeven wordt, om het mogelijk maken te reageren op onze website, etc. Als je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van onze website niet of niet optimaal functioneren.

 • Analytische cookies

Deze cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop je onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij. Deze statistieken geven smileytoys.be een zicht op hoe vaak een bepaalde webpagina bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, etc. Tools die hiervoor ingeschakeld worden, Google Tag Manager, Google Analytics, Google Search, Facebook Pixel en Facebook Business Manager. Hierdoor kunnen wij de navigatie en inhoud van onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en in het algemeen verbeteren.

 • Tracking cookies

Het gaat voornamelijk om advertentiecookies die door smileytoys.be of derden worden geplaatst en sociale plug-ins die door derden worden geplaatst. Sociale plug-ins zijn webcomponenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken. Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te delen via social media (denk bijvoorbeeld aan de ‘Like- knop’ van Facebook). Onder meer via jouw browserinstellingen kan je je tegen dergelijke pixels verzetten. De Facebook Pixel, Google Analytics & Adwords zijn tracking cookies die wij gebruiken.

 • Third Party Cookies

Onze websites maken gebruik van facebookpixels. Pixels zijn tools die Facebook ter beschikking stelt aan externe websites voor advertentiedoeleinden. Door jouw akkoord met deze Cookie Policy, aanvaard je dat dergelijke pixels mogen gebruikt worden om je na jouw bezoek aan onze website gerichte advertenties te tonen op Facebook. (Onder meer via jouw browserinstellingen kan je zich tegen dergelijke pixels verzetten. Voor het gebruik van deze en andere third party cookies alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze. 

 • Cookies uitschakelen

Je bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. Je kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als je cookies heeft uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat je bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.

Als je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer plaatst, kan je dit uitschakelen in jouw browser via de browserinstellingen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari:  https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

 • Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

Je kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via jouw browserinstellingen.

Zoeken